CZ

SK

UA

a

Podmienky použitia
aplikácie CF Hero

Nasledujúci text by si mal prečítať každý užívateľ aplikácie CF Hero. Stiahnutím a inštaláciou aplikácie sa totiž užívateľ zaväzuje dodržiavať pravidlá, ktoré sú stanovené v tomto textě. Podmienky použitia sú platné od 25.11.2019 vrátane neskorších úprav.

1. Úvodné ustanovenie

V skratke ide o to, že si aplikáciu môže stiahnuť ktokoľvek má o ňu záujem a tým súhlasí s týmito podmienkami. Aplikácia je prevádzkovaná organizáciou „CF Hero z.ú.“, ktorá vlastní licenciu a má teda právo aplikáciu ponúkať alebo predávať.

1.1

Tieto Podmienky používania aplikácie CF Hero (ďalej len „CF Hero“) upravujú práva a povinnosti zmluvného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom aplikácie CF Hero (ďalej len „Podmienky“).

1.2

Mobilná aplikácia CF Hero, ktorú je možné využiť iba pre zariadenia s operačnými systémami Android a iOS, má za úlohu prostredníctvom gamifikačných mechanizmov pomôcť s dodržiavaním denných inhalačných terapií pre pacientov trpiacich cystickou fibrózou a je prevažne určená vekovej skupine 8-19 rokov. Poskytuje sa však Používateľovi bez rozdielu veku i celkového zdravia.

1.3

Aplikácia CF Hero je autorským dielom v zmysle ustanovenia § 3 a § 87 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Majetkové autorské práva k aplikácii CF Hero vlastní “CFHero z.ú.”.

1.4

Prevádzkovateľom CF Hero je spoločnosť “CFHero z.ú.” (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

1.5

Užívateľom CF Hero je fyzická osoba, ktorá vyjadrila svoj aktívny súhlas aplikáciu využívať stiahnutím z Google Play alebo z Apple Storu a nainštalovaním si ju do svojho mobilného telefónu.

1.6

Stiahnutie aplikácie znamená akceptáciu ponuky Prevádzkovateľa, ako súhlasu zo strany Používateľa byť viazaný týmito Podmienkami. Akceptáciou podmienok Prevádzkovateľ udeľuje Používateľovi obmedzenú, neprenosnú a nevýhradnú licenciu na používanie CF Hero.

2. Práva a povinnosti Užívatel'a

Právničinou je tu popísané, že nie je možné aplikáciu vydávať za svoju, skopírovať, meniť zdrojové kódy a potom napríklad predávať ďalej, že ju môžete inštalovať kam chcete a keď už ju nechcete, tak ju proste len odinštalujete.

Ďalej tam tiež je a je to dôležité, že prevádzkovateľ (teda „CFHero z.ú.“) nenesie zodpovednosť za to ako a prečo aplikáciu používate a že má slúžiť ako pomôcka a nie ako náhrada za vášho doktora, fyzioterapeuta, zákonných zástupcov a predpísanú liečbu. Skrátka to má pomáhať a nie škodiť, takže brať to s rozumom. Keď to pre mňa nie je to pravé orechové, nepomáha mi to, tak nepoužívať!

2.1

Užívateľ je oprávnený používať CF Hero len v rozsahu, v akom to funkcie a podmienky používania tejto aplikácie umožňujú. Teda najmä pomoc pri inhalácii, dychovej rehabilitácii, kupovaní odmien za virtuálnu menu (Kyslík) a získavanie prehľadu o dodržiavaní terapie v Diári aplikácie.

2.2

Užívateľ sa zároveň zaväzuje nepoužívať aplikáciu CF Hero žiadnym iným spôsobom, ktorý by mohol narušiť práva Prevádzkovateľa, najmä akokoľvek meniť či dekompilovať aplikáciu, ani podnikať podobné kroky na získanie zdrojového kódu CF Hero, alebo z vygenerovaných dokladov odstraňovať či meniť ochranné známky či označenia Prevádzkovateľa.

2.3

Užívateľ môže mať pre jednu fyzickú osobu viac ako jednu inštaláciu aplikácie. Počet zariadení s inštaláciou tak nie je nijako obmedzený.

2.4

Používateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zdravotný stav užívateľa a je len na jeho zvážení, či mu aplikácie ako pomôcka vyhovuje alebo nie. Akú liečbu a rehabilitáciu zvoliť je na Užívateľovi, v prípade maloletých, jeho zákonných zástupcoch, lekárovi, fyzioterpateutovi a na ďalších osobách na to povolaných.

2.5

Užívateľ si je vedomý skutočnosti, že Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady CF Hero, ani za iné škody priamo alebo nepriamo spôsobené aplikáciou CF Hero. Užívateľ sa zároveň týmto vzdáva voči Prevádzkovateľovi náhrade škody, ktorá mu v budúcnosti môže vzniknúť v dôsledku porušenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z akceptácie týchto podmienok alebo iných právnych predpisov, s výnimkou nárokov na náhradu škody, ktorej sa podľa platných právnych predpisov nemožno platne vzdať.

2.6

Užívanie CF Hero môže Používateľ ukončiť tým, že aplikáciu kedykoľvek odinštaluje alebo prestane používať. Iné možnosti zrušenia zo strany Používateľa nie sú možné.

3. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

Tu sú také technikálie. Ide o to, že nemôžeme garantovať, že keď budete aplikáciu používať neštandardne (čo teda asi skoro nie je možné, ale kto vie), že bude fungovať. Tiež nemôžeme zaručiť, že bude fungovať na všetkých typoch telefónov, na všetkých verziách operačných systémov a so všetkými rôznymi aplikáciami, čo tam sú nainštalované.

3.1

Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za ujmu a škody, ktoré Užívateľovi vzniknú nesprávnym vkladaním dát a údajov v súvislosti s užívaním CF Hero.

3.2

Prevádzkovateľ negarantuje dostupnosť CF Hero 24 hodín denne.

3.1

Prevádzkovateľ nezodpovedá za to, že CF Hero bude bez chýb spolupracovať s iným hardvérom alebo softvérom.

4. Odplata za užívanie CF Hero

Aplikácia je zadarmo v tejto verzii a budeme sa ďalej veľmi snažiť, aby aj v mnohých a mnohých ďalších verziách bola zadarmo.

4.1

Užívanie CF Hero v rozsahu jej funkcionality a podľa týchto Podmienok je pre Užívateľa zadarmo. Užívateľ môže na chod aplikácie prispieť formou dobrovoľného mesačného alebo nepravidelného príspevku cez portál Darujme.cz.

5. Zásady ochrany osobných údajov

5.1

Po inštalácii aplikácie v úvodných obrazovkách (tzv. Onboarding) dochádza k udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov užívateľov.

U tých mladších 16 rokov, dochádza udelením súhlasu zákonného zástupcu. Používatelia staršie, než je spomenuté vyššie, majú možnosť odsúhlasiť podmienky sami.

Súhlas sa udeľuje kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ so spracovaním osobných údajov. Každý Užívateľ má samozrejme právo požiadať o zmazanie všetkých osobných dát, viac v časti 6.3 v kategórii Podmienok pre ochranu osobných údajov.

Zpracovanie dát sa riadi smernicou Spracovanie osobných údajov.

6. Závěrečné ustanovenie

6.1

Akceptáciou týchto Podmienok vzniká medzi Užívateľom a Prevádzkovateľom zmluvný vzťah uzavretý na dobu neurčitú. Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok možno ukončiť odinštalovaním aplikácie.

6.2

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek v primeranom rozsahu zmeniť alebo doplniť tieto Podmienky, a to najmä z dôvodu zmien právnych predpisov, technologických zmien ovplyvňujúcich funkcie CF Hero či používania dát či osobných údajov Užívateľa, ale aj z dôvodu rozšírenia alebo zmien CF Hero či zavedenie nových služieb zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený zmeniť Podmienky vtedy, ak sa zmenia podmienky na trhu či obchodné alebo licenčné podmienky tretích osôb, ktorých systémový či aplikačný softvér či služby užíva prevádzkovateľ na prevádzkovanie CF Hero. Zmeny Podmienok budú zo strany Prevádzkovateľa sprístupnené na internetových stránkach aplikácie cfhero.org a informácia bude komunikovaná tiež cez sociálne siete (najmä https://www.facebook.com/CFHeroApp).

6.3

Ak Užívateľ nesúhlasí so zmenou Podmienok, má právo ich odmietnuť a vzťah vzniknutý z licenčnej zmluvy ukončiť odinštalovaním aplikácie.

6.4

Zmluvný vzťah podľa týchto Podmienok, ako aj nároky z neho vyplývajúce, sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom a Autorským zákonom.

6.5

Tieto Podmienky sú platné a účinné od 24.2.2021.

CF Hero - mobilní aplikace

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

Podmienky o používaní aplikácií dnes už sú bežnou časťou väčšiny čitateľských denníkov a my vám prinášame ďalší diel “povinnej literatúry” do vašej zbierky. Keď sa ale dnes na prečítanie právnych predpisov necítite, skúsime vám v tomto odstavci jednoducho vysvetliť, prečo a ako s vašimi dátami pracujeme.

Pozorne si prečítajte nasledujúce body spracovanie osobných údajov užívateľa mobilnej aplikácie CF Hero, pre ktorú sú dôležité tieto dve oblasti:

 • Základné údaje, ktoré sa vypĺňajú počas inštalácie – prezývka, vek a pod. Tieto údaje potrebujeme na to, aby sme vedeli, v akých oblastiach appku skrášľovať.
 • Nadviazanie kontaktu, počas ktorého o sebe dáme sem tam vedieť a veľmi zriedka prosíme o vašu spätnú väzbu (opäť s cieľom zlepšovať aplikáciu).

Keď sa rozhodnete zmeniť vaše základné údaje, môžete tak urobiť v profile aplikácie. Akékoľvek pochybnosti alebo pripomienky môžete smerovať na náš e-mail app@cfhero.cz a my ich s vami veľmi radi vyriešime.

Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

1. Správca osobných údajov

1.1

CF Hero z.ú. je Správcom osobných údajov (ďalej len „Správca“) užívateľov aplikácie (ďalej len “Užívateľ”), ktorá vás týmto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679), zákonom č. 110/2019 Zb., o spracovaní osobných údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov informuje o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach.

1.2

Pri spracovaní osobných údajov ctíme a rešpektujeme štandardy ochrany osobných údajov a dodržiavame nasledujúce zásady: osobné údaje spracovávame vždy na jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanovenými prostriedkami a spôsobom iba na obdobie, ktoré je nevyhnutne nutné.

1.3

Osobné údaje užívateľov sú zhromažďované iba v nutnom rozsahu a nie sú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou tých, ktoré sa priamo podieľajú na procesoch vo vnútri spolku s cieľom ich nutného spracovania.

1.4

Spolupracujúce osoby (zamestnanci, subdodávatelia) sú povinné akceptovať a dodržiavať zásady spracovania osobných dát Správcu.

2. Spracovanie osobných údajov

2.1

Užívateľ má právo na informácie o tom, v akom rozsahu a s akým cieľom sú jeho osobné údaje spracovávané, kto a akým spôsobom bude osobné údaje spracovávať a komu môžu byť osobné údaje sprístupnené.

2.2

Osobné údaje nie sú spracovávané žiadnym iným subjektom. K spracovávaným osobným údajom má prístup iba Správca.

2.3

K spracovaniu osobných údajov Užívateľov mladších ako 15 rokov v Českej republike a 16 rokov v Slovenskej republike dochádza iba po predchádzajúcom udelení súhlasu zákonného zástupcu. Zákonný zástupca súhlas udeľuje kliknutím na tlačidlo “Súhlasím” so spracovaním osobných údajov, ktoré sa užívateľovi zobrazí pri inštalácii aplikácie. Po udelení súhlasu zákonným zástupcom je vyžadovaná jeho e-mailová adresa, na ktorú je zaslaná kópia týchto Podmienok.

2.4

Zákonný zástupca užívateľa, ktorý má menej ako 15 rokov v Českej republike a menej ako 16 rokov v Slovenskej republike a tiež užívatelia starší ako 15 rokov (ČR) a 16 rokov (SK) majú právo na zmenu e-mailovej adresy. Tú je možné uplatniť prostredníctvom žiadosti na e-mailovú adresu app@cfhero.cz. Správca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zmeniť e-mailovú adresu na novú, ktorá je požadovaná.

3. Predmet spracovania osobných údajov

3.1

Predmetom spracovania osobných údajov, ktoré Užívateľ vytvára prostredníctvom používania aplikácie CF Hero sú tieto dáta, ktoré spadajú do kategórie osobných údajov:

 • pohlavie
 • e-mail zákonného zástupcu (nepoviné)
 • e-mail užívateľa (nepoviné)
 • dátum narodenia
 • zdravotné znevýhodnenie – predpokladaný užívateľ je pacient s cystickou fibrózou
 • IP adresa
 • informácie o rehabilitáciách (počet za deň, inhalačný roztok, množstvo, nebulizér)
 • zvolené meno v aplikácii / prezývka
 •  

3.2

Správca vykonáva nasledujúce operácie spracovania osobných údajov Užívateľa:

 • automatizované ukladanie osobných údajov na servery Správcu
 • pseudo anonymizácia – dáta sú rozdelené podľa typu informácie a je im priradené pseudo id (priradené aplikáciou)
 • usporiadanie, štruktúrovanie, vyhľadanie, zoradenie či kombinovanie s cieľom analytického a štatistického vyhodnocovania.
 •  

4. Účely spracovania osobných údajov sú tri:

4.1

Zlepšovanie funkcií aplikácie CF Hero.

a) Vďaka týmto dátam lepšie odhalíme, čo v aplikácii funguje a čo naopak nefunguje a budeme tak môcť ďalej pracovať na jej vylepšovaní. Ide o dáta technického rázu, predovšetkým o pádoch aplikácie, chybových stavoch a toho, čo k nim viedlo.

b) Ďalej dáta analytického rázu, kam patria agregačné informácie o počtoch aktívnych užívateľov, najpoužívanejšej verzii operačného systému, či napríklad aký je najobľúbenejší účes v e-shope aplikácie.

4.2

Prispievanie CF komunite zdieľaním dát na báze kvantitatívneho anonymizovaného výskumu.

a) Cystická fibróza je vzácne ochorenie a preto sa štúdií/výskumov/prieskumov zúčastňuje všeobecne oveľa menej pacientov ako je to pri menej vzácnych diagnózach. Veríme, že naša aplikácia môže nielen pomôcť dodržiavať lepší a kvalitnejší rehabilitačný režim, ale aj prispieť celej komunite CF práve kvantitatívnym a anonymizovaným výskumom.

b) Využitie dát má charakter kvantitatívneho výskumu, pre tieto účely sú teda využívané dáta v anonymizovanej podobe.

4.3

Zasielanie marketingových materiálov

Užívateľom, ktorí dali súhlas k zasielaniu marketingových správ, je zasielaný marketingový obsah napríklad formou newsletteru či notifikáciami v aplikácii. Z odoberania marketingových správ sa odhlásite zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu app@cfhero.cz.

5. Prístup a zabezpečenie dát

5.1

Užívateľ berie na vedomie, že CF Hero je aplikácia prevádzkovaná na serveroch umiestnených v hostingovom centre a do spracovávania osobných údajov je zapojený poskytovateľ hostingových služieb, ktorým je spoločnosť Google Inc.

5.2

Správca je oprávnený aj bez predchádzajúceho súhlasu Užívateľa zapojiť do spracovania osobných údajov ďalšieho dodávateľa hostingových, cloudových alebo iných služieb ako tzv. Ďalšieho spracovateľa, príp. nahradiť spoločnosť Google Inc., a.s. iným dodávateľom.

5.3

Miestom spracovania osobných údajov sú primárne členské štáty Európskej únie.

5.4

Doba trvania spracovávania osobných údajov sa dohaduje na dobu určitú, čiže do ukončenia zmluvného vzťahu odinštalovaním aplikácie CF Hero.

6. Práva a prístup k osobným údajom užívateľov

6.1

Každý Užívateľ aplikácie má právo na prístup k svojim osobným údajom. Pokiaľ je užívateľ mladší ako 15 rokov a občan Českej republiky alebo mladší ako 16 rokov a občan Slovenskej republiky, má právo na prístup k osobným údajom aj jeho zákonný zástupca.

6.2

Užívateľ aplikácie či jeho zákonný zástupca, v prípade popísanom v časti 2.3, má nárok na editáciu osobných údajov. Toto právo si môže uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu app@cfhero.cz.

6.3

Každý Užívateľ má právo požiadať o zmazanie všetkých osobných dát. Toto právo si môže Užívateľ či jeho zákonný zástupca, v prípade popísanom v časti 2.3, uplatniť zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu app@cfhero.cz. Správca sa zaväzuje bez zbytočného odkladu odstrániť všetky záznamy o Užívateľovi, ktoré boli získané počas používania CF Hero.

7. Záverečné ustanovenia

7.1

Akékoľvek právne vzťahy vznikajúce v súvislosti so spracovaním osobných údajov sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim zrealizovaný. Na riešenie prípadných sporov v súvislosti s ochranou súkromia vzniknutých medzi Užívateľom a Správcom sú určené príslušné české a slovenské súdy.

7.2

Užívatelia, ktorí prostredníctvom objednávkového formulára poskytnú svoje osobné údaje s cieľom uzatvorenia zmluvy so Správcom, či poskytnú súhlas so spracovaním osobných údajov, tak konajú dobrovoľne v svojom mene a Správca ich činnosť nijak neriadi.

7.3

Znenie Zásad môže Správca meniť či dopĺňať a aktuálnu verziu týchto Podmienok vždy sprístupní v samotnej aplikácii, ku ktorej má každý Užívateľ jednoduchý prístup. Platí, že pokiaľ Užívateľ naďalej využíva aplikáciu aj po nadobudnutí platnosti nového znenia Podmienok, udeľuje tým súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tejto aktualizovanej verzie. V prípade otázok či nesúhlasu sa stačí obrátiť na e-mailovú adresu app@cfhero.cz.

7.4

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov nadobúdajú platnosť 24. 2. 2021.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou- obrázek sekce "Komiks store"

Kde nás kontaktovať

Môžete sa na nás obrátiť s akoukoľvek otázkou týkajúcou sa správy a využitia dát na:

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - oblouk "Kyslika"

Kliknutím na tlačítko “Akceptovat a zavřít” nebo dalším používáním této webové stránky souhlasíte s využíváním souborů cookies a předáním údajů o Vaší aktivitě na tomto webu. Tyto údaje jsou využívány za účelem personalizace obsahu a zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a ostatních webech.

Jak se stát partnerem CF Hero?

Naši partněři jsou pacientské asociace, akcelerační programy, nadace z neziskového sektoru i nadace firemní a firmy.
Pokud se chcete stát partnerem, odešlete formulář a budeme hledat tu správnou formu.
Budeme Vás kontaktovat.
Děkujeme moc, CF Hero tým.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Chcete pomoci
CF Hero?

Jste tu správně. Vyberte jeden ze způsobů, jak chcete pomoci a odešlete formulář.
Budeme Vás kontaktovat.
Děkujeme moc, CF Hero tým.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Chcete spolupracovat?

Jste tu správně. Vyberte jeden ze způsobů, jak chcete navázat spolupráci a odešlete formulář.
Budeme Vás kontaktovat.
Děkujeme moc, CF Hero tým.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Kuba

Smysluplnost v práci byla pro mne vždy zásadní a zde se skloubí skvělý tým lidí, možnost se podílet na jednom z prvních projektů v telemedicíně a hlavně, pracovat na projektu, který se snaží prodloužit život lidem s Cystickou fibrózou.

V CF Hero jsem to vše našel.

Edita

“Do týmu jsem přišla v polovině roku 2019, když jsem zrovna přemýšlela, kam budu profesně směřovat. Moji kamarádi se už dlouho věnovali pomoci nemocným a já jsem se k nim s radostí přidala, protože jsem ráda poblíž smysluplných projektů. V CF Hero hledám a prověřuji zdroje, jak finanční tak lidské.