CZ

SK

UA

a

Podmínky použití
Aplikace CF Hero

Následující text by si měl přečíst každý uživatel aplikace CF Hero. Stažením a instalací aplikace se totiž uživatel zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená . Podmínky použití jsou platné od 24.2.2021 včetně pozdějších úprav.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - oblouk "Kyslika"

1. Úvodní ustanovení

Ve zkratce jde o to, že si aplikaci může stáhnout kdokoliv o ni má zájem a tím souhlasí s těmito podmínkami. Aplikace je provozována organizací “CF Hero z.ú.” , která vlastní licenci a má tedy právo aplikaci nabízet nebo prodávat.

1.1

Tyto Podmínky užívání aplikace CF Hero (dále jen “CF Hero“) upravují práva a povinnosti smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Uživatelem aplikace CF Hero (dále jen „Podmínky“).

1.2

Mobilní aplikace CF Hero, kterou je možno využít pouze pro zařízení s operačními systémy Android a iOS, má za účel prostřednictvím gamifikačních mechanismů pomoci s dodržováním denních inhalačních terapií pro pacienty trpící Cystickou Fibrózou a je převážně určená věkové skupině 8-19 let. Poskytuje se ovšem Uživateli bez rozdílu věku i celkového zdraví.

1.3

Aplikace CF Hero je autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb., právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Majetková autorská práva k aplikaci CF Hero vlastní “CFHero z.ú.”.

1.4

Provozovatelem CF Hero je společnost “CFHero z.ú.” (dále jen „Provozovatel“).

1.5

Uživatelem CF Hero je fyzická osoba, která vyjádřila svůj aktivní souhlas aplikaci využívat stáhnutím z Google Play nebo Apple Storu a nainstalováním si ji na svůj mobilní telefon.

1.6

Stáhnutím aplikace znamená akceptaci veřejné nabídky Provozovatele ve smyslu § 1780 Občanského zákoníku, jakožto souhlasu ze strany Uživatele být vázán těmito Podmínkami. Akceptací podmínek Provozovatel uděluje Uživateli omezenou, nepřenosnou a nevýhradní licenci k používání CF Hero.

2. Práva a povinnosti Uživatele

Právničinou je tu popsáno, že nejde aplikaci vydávat za svoji, zkopírovat, měnit zdrojáky a pak třeba prodávat dál, že ji můžete instalovat kam chcete a když už ji nechcete, tak ji prostě jen odinstalujete. Dál tam taky je, a to je důležitý, že provozovatel (tedy “CFHero z.ú.”) nenese zodpovědnost za to jak a proč aplikaci používáte a že má sloužit jako pomůcka a ne jako náhrada za od vašeho doktora, fyzioterapeuta, zákonných zástupců předepsanou léčbu. Zkrátka to má pomáhat a ne škodit, takže brát to s rozumem, když mi to není to pravé ořechové, nepomáhá mi to, tak nepoužívat!

2.1

Uživatel je oprávněn užívat CF Hero pouze v rozsahu, v jakém to funkce a podmínky užívání této aplikace umožňují, tedy zejména pomoc při inhalování, dechové rehabilitaci, kupování odměn za virtuální měnu (Kysliky) a získávání přehledu o dodržování terapie v Diáři aplikace.

2.2

Uživatel se zároveň zavazuje nepoužívat aplikaci CF Hero žádným jiným způsobem, který by mohl narušit práva Provozovatele, zejména jakkoli měnit či dekompilovat aplikaci, ani podnikat podobné kroky za účelem získání zdrojového kódu CF Hero nebo z vygenerovaných dokladů odstraňovat či měnit ochranné známky či označení Provozovatele.

2.3

Uživatel může mít pro jednu fyzickou osobu více než jednu instalaci aplikace. Počet zařízení s instalací tak není nijak omezen.

2.4

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za zdravotní stav uživatele a je jen na jeho uvážení, zda mu aplikace jako pomůcka vyhovuje či nikoliv. Jakou léčbu a rehabilitaci zvolit je na Uživateli, v případě nezletilých osob, jeho zákonných zástupcích, lékaři, fyzioterpateutovi, a dalších osob k tomu povolaných.

2.5

Uživatel si je vědom skutečnosti, že Provozovatel neodpovídá za vady CF Hero, ani jiné škody přímo či nepřímo způsobené aplikací CF Hero. Uživatel se zároveň tímto vzdává vůči Provozovateli náhrady škody, která mu v budoucnu může vzniknout v důsledku porušení povinností Provozovatele vyplývajících z akceptace těchto Podmínek nebo jiných právních předpisů, s výjimkou nároků na náhradu škody, které se podle platných právních předpisů nelze platně vzdát.

2.6

Užívání CF Hero může Uživatel ukončit tím, že aplikaci kdykoliv odinstaluje nebo přestane používat. Jiné možnosti zrušení ze strany Uživatele nejsou možné.

3. Práva a povinnosti Provozovatele

Tady jsou takové technikálie, jde o to, že nemůžeme garantovat, že když budete aplikaci používat nestandardně (což teda asi skoro není možné, ale kdo ví), že bude fungovat. Taky nemůžeme zaručit, že bude fungovat na všech typech telefonů, na všech verzích operačních systémů a se všemi možnými verzemi se všemi různými aplikacemi, co tam jsou nainstalovány.

3.1

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za újmu a škody, která Uživateli vznikne nesprávným vkládáním dat a údajů v souvislosti s užíváním CF Hero.

3.2

Provozovatel negarantuje dostupnost CF Hero 24 hodin denně.

3.1

Provozovatel neodpovídá za to, že CF Hero bude bez vad spolupracovat s jiným hardware nebo software.

4. Úplata za užívání CF Hero

Aplikace je zdarma v této verzi a budeme se dál hodně snažit, aby mohla být i v mnoha a mnoha dalších verzích také zadarmo.

 

4.1

Užívání CF Hero v rozsahu její funkcionality a dle těchto Podmínek je pro Uživatele zdarma. Uživatel může na chod aplikace přispět formou dobrovolného měsíčního nebo nepravidelného příspěvku přes portál Darujme.cz

5. Zásady ochrany osobních údajů

5.1

Po instalaci aplikace v úvodních obrazovkách (tzv. onboarding) dochází k udělení souhlasu se zpracování osobních údajů uživatelů.

U těch mladších 15 let, dochází udělením souhlasu zákonného zástupce. Uživatelé starší, než je zmíněno výše, mají možnost odsouhlasit podmínky sami.

Souhlas se uděluje kliknutím na tlačítko “Souhlasím” se zpracováním osobních údajů. Každý Uživatel má samozřejmě právo požádat o smazání veškerých osobních dat, více v části 6.3 v kategorii Podmínek pro ochranu osobních údajů.

Zpracování dat se řídí směrnicí Zpracování osobních údajů

6. Závěrečná ustanovení

6.1

Akceptací těchto Podmínek vzniká mezi Uživatelem a Provozovatelem smluvní vztah uzavřený na dobu neurčitou. Smluvní vztah dle těchto Podmínek lze ukončit odinstalováním aplikace.

6.2

Provozovatel má právo kdykoli v přiměřeném rozsahu změnit nebo doplnit tyto Podmínky, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících funkce CF Hero či nakládání s daty či osobními údaji Uživatele, ale také z důvodu rozšíření nebo změn CF Hero či zavedení nových služeb ze strany Provozovatele. Provozovatel je dále oprávněn změnit Podmínky tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní nebo licenční podmínky třetích osob, jejichž systémový či aplikační software či služby užívá Provozovatel k provozování CF Hero.

Změny Podmínek budou ze strany Provozovatele zpřístupněny na internetových stránkách aplikace cfhero.org a informace bude komunikována také přes sociální sítě (zejména https://www.facebook.com/CFHeroApp).

6.3

Pokud Uživatel nesouhlasí se změnou Podmínek, má právo je odmítnout a vztah vzniklý z licenční smlouvy ukončit odinstalováním aplikace.

6.4

Smluvní vztah dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem, zejména Občanským zákoníkem a Autorským zákonem.
Platnost podmínek

6.5

Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 24.2.2021

CF Hero - mobilní aplikace

Podmínky ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Podmínky o používání aplikací už se staly běžnou součástí většiny čtenářských deníků a my vám přinášíme další díl “povinné literatury” do vaší sbírky. Pokud se ale zrovna dnes na pročítání právních předpisů necítíte, zkusíme vám v tomto odstavci jednoduše vysvětlit, proč a jak s vašimi daty nakládáme.

Pozorně si přečtěte následující body zpracování osobních údajů uživatele mobilní aplikace CF Hero, pro kterou jsou důležité tyto dvě oblasti:

Základní údaje, které se vyplňují během instalace – přezdívka, věk, apod. Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom věděli v jakých partiích appku zkrášlovat. Nejsme žádní špioni, ale čas od času se hodí vědět, jaké části aplikace jsou mezi uživateli oblíbené a to z jednoho prostého důvodu – chceme, aby aplikace bavila a hlavně pomáhala.
Navázání spojení, během kterého o sobě dáme sem tam vědět a velmi zřídka prosíme o vaší zpětnou vazbu (a to opět za účelem zlepšování aplikace).

Pokud se rozhodnete změnit vaše základní údaje, můžete to provést v profilu aplikace. Jakékoli sebemenší pochyby či dotazy můžete směřovat na náš email app@cfhero.cz a my je mile rádi s vámi vyřešíme.

Podmínky ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

1. Správce osobních údajů

1.1

CFHero z.ú. je Správcem osobních údajů (dále jen „Správce“) uživatelů aplikace (dále jen “Uživatel”), která vás tímto v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákonem č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov informuje o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech.

1.2

Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná.

1.3

Osobní údaje uživatelů jsou sbírány pouze v nutném rozsahu a nejsou předávány třetím stranám, s výjimkou těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř ústavu za účelem jejich nutného zpracování.

1.4

Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování osobních dat Správce.

2. Zpracování osobních údajů

2.1

Uživatel má právo na informace o tom, v jakém rozsahu a pro jaký účel jsou jeho osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny.

2.2

Osobní údaje nejsou zpracovávány žádným jiným subjektem. Ke zpracovávaným osobním údajům má přístup pouze Správce.

2.3 (jen iOS)

Ke zpracování osobních údajů Uživatelů mladších 15 let v České a 16 let Slovenské republice dochází pouze po předchozím uděleném souhlasu zákonného zástupce. Souhlas zákonný zástupce uděluje kliknutím na tlačítko “Souhlasím” se zpracováním osobních údajů, které se Uživateli zobrazí při instalaci aplikace. Po udělení souhlasu zákonným zástupcem je vyžadována jeho e-mailová adresa, na kterou je zaslána kopie těchto Podmínek.

2.4 (jen iOS)

Zákonný zástupce uživatele, kterému je méně než 15 let v České a méně než 16 let ve Slovenské republice a dále uživatelé starší 15 (ČR) a 16 (SK) let mají právo na změnu emailové adresy. Tu lze uplatnit prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu app@cfhero.cz . Správce se zavazuje bez zbytečného odkladu změnit emailovou adresu na nově požadovanou.

3. Předmět zpracování osobních údajů

3.1

Předmětem zpracování osobních údajů, které Uživatel vytváří prostřednictvím užívání aplikace CF Hero jsou tato data spadající do kategorie osobních údajů:

 • pohlaví

 • email zákonného zástupce (nepovinné) – jen iOS

 • emailová adresa uživatele (nepovinné) – jen iOS

 • datum narození – jen iOS

 • rok narození – jen Android
 • zdravotní znevýhodnění – předpokládaný uživatel je pacient s cystickou fibrózou

 • IP adresa

 • informace o rehabilitacích (počet za den, inhalační roztok, množství, nebulizér)

 • zvolené jméno v aplikaci / přezdívka

3.2

Správce provádí následující operace zpracování osobních údajů Uživatele:

 • automatizované ukládání osobních údajů na servery Správce

 • pseudo anonymizace – data jsou rozdělena podle typu informace a je jim přiřazeno pseudo ID (přiřazené aplikací)

 • uspořádání, strukturování, vyhledání, seřazení či kombinování za účelem analytického a statistického vyhodnocení

4. Účely zpracování osobních údajů jsou tři:

4.1

Zlepšování funkcí aplikace CF Hero.

a) Díky těmto datům lépe odhalíme, co v aplikaci funguje a co naopak ne, a budeme tak moci dále pracovat na jejím vylepšování. Jedná se o data technického rázu, především o pádech aplikace a chybových stavech a co k nim vedlo.

b) Dále analytického rázu, kam patří agregační informace o počtu aktivních uživatelů, nejpoužívanější verze operačního systému, dále například jaký je nejoblíbenější účes v aplikačním eshopu.

4.2

Přispění CF komunitě sdílením dat na bázi kvantitativního anonymizovaného výzkumu.

a) Cystická Fibróza je vzácné onemocnění a proto se studií/průzkumů/výzkumu účastní obecně mnohem méně pacientů, než je tomu při méně vzácných diagnózách. Věříme, že naše aplikace může nejen pomoci dodržovat lépe a kvalitněji rehabilitační režim, ale i přispět celé komunitě CF právě kvalitativním anonymizovaným výzkumem.

b) Využití dat má charakter kvantitativního výzkumu, pro tyto účely jsou tedy využívána data v anonymizované podobě.

4.3

Zasílání marketingových sdělení

Uživatelům, kteří dali souhlas k zasílání marketingových sdělení, je zasílán marketingový obsah například formou newsletterů či notifikací v aplikaci. Z odebírání marketingových sdělení se lze odhlásit zasláním žádosti na emailovou adresu app@cfhero.cz.

5. Přístup a zabezpečení dat

5.1

Uživatel bere na vědomí, že CF Hero je provozována na serverech umístěných v hostingovém centru a do zpracovávání osobních údajů je zapojen poskytovatel hostingových služeb, kterým je společnost Google Inc.

5.2

Správce je oprávněn i bez předchozího souhlasu Uživatele zapojit do zpracování osobních údajů dalšího dodavatele hostingových, cloudových nebo jiných služeb jako tzv. dalšího zpracovatele, popř. nahradit společnost Google Inc., a.s. jiným dodavatelem.

5.3

Místem zpracování osobních údajů jsou primárně členské státy Evropské unie.

5.4

Doba trvání zpracování osobních údajů se sjednává na dobu určitou, a to až do ukončení smluvního vztahu odinstalováním aplikace CF Hero.

6. Práva a přístup k osobním údajům uživatelů

6.1

Každý Uživatel aplikace má právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud je uživatel mladší 15 let a občanem České republiky či mladší 16 let a občanem Slovenské republiky, má právo na přístup k osobním údajům i jeho zákonný zástupce.

6.2

Uživatel aplikace, či jeho zákonný zástupce v případě popsaném v části 2.3, má nárok na editaci osobních údajů. Toto právo lze uplatnit prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu:  app@cfhero.cz .

6.3

Každý Uživatel má právo požádat o smazání veškerých osobních dat. Toto právo může Uživatel, či jeho zákonný zástupce v případě popsaném v části 2.3, uplatnit prostřednictvím žádosti na e-mailovou adresu  app@cfhero.cz . Správce se zavazuje bez zbytečného odkladu odstranit veškeré záznamy o Uživateli, které byly získány během používání CF Hero.

7. Závěrečná ustanovení

7.1

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Uživatelem a Správcem jsou příslušné české soudy.

7.2

Uživatelé, kteří prostřednictvím objednávkového formuláře poskytnou své osobní údaje za účelem uzavření smlouvy se Správcem či poskytnou souhlas se zpracováním osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Správce jejich činnost nijak neřídí.

7.3

Znění Zásad může Správce měnit či doplňovat a aktuální verze těchto Podmínek vždy zpřístupní v samotné aplikaci, ke které má každý Uživatel snadný přístup. Platí, že pokud Uživatel nadále užívá aplikaci po nabytí platnosti nového znění Podmínek, uděluje aktivním používáním aplikace souhlas se zpracováním osobních údajů dle této aktualizované verze. V případě dotazů či nesouhlasu se stačí obrátit na e-mailovou adresu app@cfhero.cz .

7.4

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů nabývají účinnosti 24. 2. 2021.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou- obrázek sekce "Komiks store"

Kde nás kontaktovat

Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem týkajícím se správy a využití dat na:

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - oblouk "Kyslika"

Kliknutím na tlačítko “Akceptovat a zavřít” nebo dalším používáním této webové stránky souhlasíte s využíváním souborů cookies a předáním údajů o Vaší aktivitě na tomto webu. Tyto údaje jsou využívány za účelem personalizace obsahu a zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a ostatních webech.

Jak se stát partnerem CF Hero?

Naši partněři jsou pacientské asociace, akcelerační programy, nadace z neziskového sektoru i nadace firemní a firmy.
Pokud se chcete stát partnerem, odešlete formulář a budeme hledat tu správnou formu.
Budeme Vás kontaktovat.
Děkujeme moc, CF Hero tým.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Chcete pomoci
CF Hero?

Jste tu správně. Vyberte jeden ze způsobů, jak chcete pomoci a odešlete formulář.
Budeme Vás kontaktovat.
Děkujeme moc, CF Hero tým.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Chcete spolupracovat?

Jste tu správně. Vyberte jeden ze způsobů, jak chcete navázat spolupráci a odešlete formulář.
Budeme Vás kontaktovat.
Děkujeme moc, CF Hero tým.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Kuba

Smysluplnost v práci byla pro mne vždy zásadní a zde se skloubí skvělý tým lidí, možnost se podílet na jednom z prvních projektů v telemedicíně a hlavně, pracovat na projektu, který se snaží prodloužit život lidem s Cystickou fibrózou.

V CF Hero jsem to vše našel.

Edita

“Do týmu jsem přišla v polovině roku 2019, když jsem zrovna přemýšlela, kam budu profesně směřovat. Moji kamarádi se už dlouho věnovali pomoci nemocným a já jsem se k nim s radostí přidala, protože jsem ráda poblíž smysluplných projektů. V CF Hero hledám a prověřuji zdroje, jak finanční tak lidské.