CZ

SK

UA

i

Warunki korzystania
z aplikacji CF Hero

Każdy użytkownik aplikacji CF Hero powinien przeczytać następujący tekst, ponieważ pobierając i instalując aplikację, zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad. Warunki korzystania obowiązują od 24 lutego 2021 r. z późniejszymi zmianami.

1. Przepisy wstępne

Krótko mówiąc, chodzi o to, że aplikację może pobrać jakakolwiek zainteresowana osoba, przy czym zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków. Funkcjonowanie aplikacji zapewnia organizacja „CF Hero z.ú.”, będąca właścicielem licencji, mająca więc prawo aplikację oferować lub sprzedawać.

1.1

Niniejsze Warunki korzystania z aplikacji CF Hero (CF Hero”) określają prawa i obowiązki w ramach stosunku umownego pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem aplikacji CF Hero („Warunki“).

1.2

Celem aplikacji mobilnej CF Hero, przeznaczonej wyłącznie dla urządzeń z systemami operacyjnymi Android i iOS, jest pomoc pacjentom z mukowiscydozą w przeprowadzaniu codziennej terapii inhalacyjnej za pośrednictwem mechanizmów gamifikacji. Aplikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla grupy docelowej 8–⁠19 lat. Jest jednak udostępniona Użytkownikowi bez względu na wiek i ogólny stan zdrowia.

1.3

Aplikacja CF Hero jest przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z przepisami czeskiej ustawy nr 121/2000 art. 2 ust. 1 i 2 [§ 2 odst. 1 a 2 zákona č. 121/2000 Sb.] o prawie autorskim i o zmianie niektórych ustaw (ustawa o prawie autorskim) z późn. zm. Właścicielem autorskich praw majątkowych do aplikacji CF Hero jest CF Hero z.ú.”.

1.4

Operatorem aplikacji CF Hero jest spółka CF Hero z.ú.” („Operator”).

1.5

Użytkownikiem aplikacji CF Hero jest osoba fizyczna, która wyraziła aktywną zgodę poprzez pobranie aplikacji z Google Play lub Apple Store i zainstalowanie jej w swoim telefonie komórkowym.

1.6

Pobierając aplikację, Użytkownik akceptuje cywilnoprawną ofertę Operatora zgodnie z art. 66 KC jako wyrażenie zgody Użytkownika na przestrzeganie niniejszych Warunków. Akceptując Warunki, Użytkownik otrzymuje od Operatora ograniczoną, nieprzenoszalną i niewyłączną licencję na używanie aplikacji CF Hero.

2. Prawa i obowiązki Użytkownika

W języku prawniczym jest tu opisane, że aplikacji nie można podawać jako własnej, kopiować, zmieniać kodów źródłowych i potem np. dalej jej sprzedawać, że możesz ją zainstalować na cokolwiek i jak już nie będziesz jej chciał, możesz ją po prostu odinstalować. Co jest ważne, operator (a więc CF Hero z.ú.”) nie ponosi odpowiedzialności za to, jak i dlaczego z aplikacji korzystasz i że ma ona służyć jako pomoc, a nie ma zastąpić terapii zalecanej przez lekarza, fizjoterapeutę lub opiekunów prawnych. Po prostu ma pomagać, a nie szkodzić. Należy więc korzystać z niej z rozsądkiem i jeśli to nic dla Ciebie, to nie korzystać z niej.

2.1

Użytkownik ma prawo korzystać z aplikacji CF Hero tylko w zakresie, w jakim umożliwiają to jej funkcje i Warunki korzystania, co oznacza przede wszystkim pomoc podczas inhalacji i rehabilitacji oddechowej, kupowanie nagród za walutę wirtualną (Tleniaki) i przegląd informacji o spełnianiu planu terapii w Dzienniku aplikacji.

2.2

Użytkownik również zobowiązuje się do niekorzystania z aplikacji w żaden inny sposób, który mógłby naruszyć prawa Operatora, co obejmuje przede wszystkim przeprowadzanie jakichkolwiek zmian lub dekompilacji aplikacji, podejmowanie podobnych kroków mających na celu otrzymanie kodu źródłowego aplikacji CF Hero lub usuwanie lub zmianę znaków towarowych i oznakowań Operatora na wygenerowanych dokumentach.

2.3

Użytkownik może jako jedna osoba fizyczna zainstalować aplikację więcej niż jeden raz, liczba urządzeń z zainstalowaną aplikacją nie jest więc ograniczona.

2.4

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia Użytkownika i że Użytkownik ocenia we własnym zakresie, czy aplikacja jako pomoc mu odpowiada. Wybór terapii i rehabilitacji jest w gestii Użytkownika lub w przypadku osób niepełnoletnich jego opiekunów prawnych, lekarza, fizjoterapeuty i innych kompetentnych osób.

2.5

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Operator nie ponosi odpowiedzialności za wady aplikacji CF Hero lub inne szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane aplikacją CF Hero. Jednocześnie Użytkownik oświadcza, że rezygnuje z odszkodowania od Operatora za szkodę, która może w przyszłości powstać w konsekwencji naruszenia obowiązków Operatora wynikających z akceptacji niniejszych Warunków lub z innych przepisów prawa, z wyjątkiem odszkodowań za szkody, rezygnacja z których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwa.

2.6

Zakończenie używania aplikacji CF Hero nastąpi, jeżeli Użytkownik w którymkolwiek momencie odinstaluje ją lub zaprzestanie jej używać. Inny sposób zakończenia przez Użytkownika nie jest możliwy.

3. Prawa i obowiązki Operatora

Tutaj będzie mowa o sprawach technicznych. Rzecz w tym, że nie możemy zagwarantować, że aplikacja będzie działać, jeżeli będziesz korzystać z niej w niestandardowy sposób (co chyba nawet nie jest możliwe, ale nigdy nie wiadomo). Nie możemy też zagwarantować, że będzie działać na każdym modelu telefonu, w każdej wersji systemu operacyjnego i z wszystkimi możliwymi wersjami i z wszystkimi możliwymi zainstalowanymi aplikacjami.

3.1

Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego wprowadzania danych i informacji przez Użytkownika w związku z używaniem aplikacji CF Hero.

3.2

Operator nie gwarantuje całodobowej dostępności aplikacji CF Hero.

3.3

Operator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie aplikacji CF Hero bez wad w połączeniu z innym sprzętem elektronicznym lub oprogramowaniem.

4. Płatność za używanie aplikacji CF Hero

Aplikacja w tej wersji jest darmowa i nadal będziemy się bardzo starać, by w jej wielu kolejnych wersjach mogło tak zostać.

4.1

Używanie aplikacji CF Hero w zakresie jej funkcjonalności i zgodnie z niniejszymi Warunkami jest bezpłatne. Użytkownik może wesprzeć funkcjonowanie aplikacji w formie dobrowolnych miesięcznych lub nieregularnych wpłat za pośrednictwem portalu Darujme.cz.

5. Zasady ochrony danych osobowych

5.1

Po zainstalowaniu aplikacji na etapie wprowadzenia (tzw. onboarding) następuje wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika. W przypadku Użytkownika w wieku poniżej 16 lat zgodę wyraża opiekun prawny. Użytkownik w wieku powyżej 16 lat może wyrazić zgodę samodzielnie. Zgodę wyraża się poprzez dotknięcie przycisku „Wyrażam zgodę” na przetwarzanie danych osobowych. Każdy Użytkownik ma oczywiście prawo żądania usunięcia wszelkich danych osobowych. Więcej informacji w punkcie 6.3 Zasad ochrony danych osobowych.

Przetwarzanie danych kieruje się rozporządzeniem Przetwarzanie danych osobowych.

 

6. Przepisy końcowe

6.1

Wyrażenie zgody na niniejsze Warunki skutkuje powstaniem stosunku umownego pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem na czas nieokreślony. Zakończenie stosunku umownego zgodnie z niniejszymi Warunkami możliwe jest za pośrednictwem odinstalowania aplikacji.

6.2

Operator ma prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków w umiarkowanym zakresie szczególnie z powodu zmian przepisów prawa, zmian technologicznych wpływających na funkcje aplikacji CF Hero lub traktowanie danych lub informacji osobowych Użytkownika, lecz także z powodu zmian w aplikacji CF Hero, jej rozszerzenia lub wprowadzenia nowych usług przez Operatora. Operator ma również prawo do zmiany Warunków w przypadku zmiany warunków rynkowych lub handlowych lub warunków licencji osób trzecich, których oprogramowanie lub usługi systemowe lub aplikacyjne są używane do zapewnienia funkcjonowania aplikacji CF Hero.

Operator udostępni zmiany Warunków na stronie internetowej aplikacji cfhero.org. Informacja o zmianie zostanie udostępniona w sieciach społecznościowych (szczególnie na https://www.facebook.com/CFHeroApp).

6.3

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Warunków, ma prawo nie zaakceptować ich i stosunek wynikający z umowy licencyjnej zakończyć poprzez odinstalowanie aplikacji.

6.4

Stosunek umowny zgodnie z niniejszymi Warunkami i wynikające z niego roszczenia podlegają prawu polskiemu, w szczególności kodeksowi cywilnemu i prawu autorskiemu.

Okres ważności Warunków

6.5

Niniejsze Warunki obowiązują od 24 lutego 2021 r.

CF Hero - mobilní aplikace

Zasady ochrony danych osobowych i informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Warunki korzystania z aplikacji zostały już częścią wielu dzienników czytelnika, zapraszamy więc do zapoznania się z kolejnym odcinkiem „lektur szkolnych”. Jeżeli nie masz akurat ochoty na czytanie przepisów prawa, postaramy się w tym akapicie w prosty sposób wyjaśnić, jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane. 

Przeczytaj uważnie poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników aplikacji CF Hero. Ważne są te dwa obszary:

Dane podstawowe uzupełniane w trakcie instalacji –⁠ przydomek, wiek itp. Dane te dostarczają nam informacje o tym, w jaki sposób mamy apkę ulepszać. Nie jesteśmy szpiegami, ale czasami warto wiedzieć, które części aplikacji są popularne wśród użytkowników. Przyczyna jest prosta –⁠ chcemy, by aplikacja była zabawna, a przede wszystkim pomocna. Nawiązujemy więc kontakt, w ramach którego czasami będziemy się meldować i w rzadkich przypadkach prosić o informację zwrotną (również w celu ulepszania aplikacji).

Jeżeli zdecydujesz się na zmianę podstawowych danych, możesz zrobić to w aplikacji w ustawieniach profilu. Nawet te najmniejsze wątpliwości lub jakiekolwiek pytania wysyłaj nam na adres e-mail app@cfhero.cz. Bardzo chętnie pomożemy.

Zasady ochrony danych osobowych i informacje o przetwarzaniu danych osobowych

1. Administrator danych osobowych

1.1

Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji jest CF Hero z.ú. („Administrator”). Administrator niniejszym informuje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych i Twoich prawach zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 i ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2019 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

1.2

Przetwarzając dane osobowe, szanujemy standardy ochrony danych osobowych i przestrzegamy następujące zasady:

dane osobowe zawsze przetwarzamy w jasno i przejrzyście określonym celu, za pomocą określonych środków i tylko na tak długo, jak jest to potrzebne.

1.3

Dane osobowe użytkowników zbierane są wyłącznie w niezbędnym zakresie i nie są przekazywane stronom trzecim z wyjątkiem tych, które biorą bezpośredni udział w procesach wewnątrz instytucji w celu ich niezbędnego przetworzenia.

1.4

Osoby współpracujące (pracownicy, podwykonawcy) mają obowiązek przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych Administratora.

2. Przetwarzanie danych osobowych

2.1

Użytkownik ma prawo do informacji o zakresie i celu przetwarzania jego danych osobowych, o tym, kto i w jaki sposób będzie dane osobowe przetwarzać i komu dane osobowe mogą zostać udostępnione.

2.2

Dane osobowe nie są przetwarzane przez inny podmiot. Tylko Administrator ma dostęp do przetwarzanych danych osobowych.

2.3 (tylko iOS)

Dane osobowe Użytkowników w wieku poniżej 16 lat są przetwarzane wyłącznie po uprzednim wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego. Opiekun prawny wyraża zgodę poprzez dotknięcie przycisku „Wyrażam zgodę” na przetwarzanie danych osobowych, który wyświetli się podczas instalacji aplikacji. Po wyrażeniu zgody przez opiekuna prawnego wymagane jest podanie jego adresu e-mail, na który wysłane zostaną niniejsze Zasady.

2.4 (tylko iOS)

Opiekun prawny Użytkownika w wieku poniżej 16 lat i Użytkownik w wieku powyżej 16 lat ma prawo do zmiany adresu e-mail. Wykonanie zmiany możliwe jest za pośrednictwem prośby wysłanej na adres e-mail app@cfhero.cz. Administrator zobowiązuje się zmienić bez zbędnej zwłoki adres e-mail na nowy zgodnie z prośbą.

3. Przedmiot przetwarzania danych osobowych

3.1

Przedmiotem przetwarzania danych osobowych generowanych przez Użytkownika podczas używania aplikacji CF Hero są dane należące do następujących kategorii:

 • płeć
 • adres e-mail opiekuna prawnego (niewymagane) – tylko iOS
 • adres e-mail Użytkownika (niewymagane) – tylko iOS
 • data urodzenia – tylko iOS
 • rok urodzenia – tylko Android
 • problem zdrowotny – przewidywana jest mukowiscydoza
 • adres IP
 • informacje o rehabilitacjach (ich liczba w ciągu dnia, roztwór inhalacyjny, ilość, nebulizator)
 • imię wybrane w aplikacji / przydomek

3.2

Administrator wykonuje poniższe operacje w ramach przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

 • zautomatyzowane zapisywanie danych osobowych na serwerach Administratora

 • pseudonimizacja – dane są podzielone według typu informacji i aplikacja nadaje im pseudoidentyfikator

 • uporządkowanie, strukturyzacja, wyszukiwanie, sortowanie lub łączenie w celu oceny analitycznej i statystycznej.

4. Istnieją trzy cele przetwarzania danych osobowych:

4.1

Ulepszanie funkcji aplikacji CF Hero.

a) Dane te pomagają nam dowiedzieć się, co w aplikacji działa i nie działa. To umożliwia nam nadal ją ulepszać. Chodzi o dane techniczne dotyczące głównie jej zawieszania się i błędów oraz ich przyczyn.

b) Chodzi również o dane techniczne takie jak całokształt informacji o liczbie aktywnych użytkowników, najczęściej używanej wersji systemu operacyjnego lub np. najpopularniejszej fryzurze w sklepie w aplikacji.

4.2

Pomoc chorym na mukowiscydozę za pośrednictwem udostępniania danych na podstawie zanonimizowanych badań ilościowych.

a) Mukowiscydoza to rzadka choroba i dlatego w badaniach na ogół bierze udział znacząco mniej pacjentów niż w przypadku bardziej powszechnych diagnoz. Wierzymy, że nasza aplikacja może nie tylko pomóc w przestrzeganiu planu rehabilitacji, tym samym podnosząc poziom jakości rehabilitacji, lecz także wesprzeć wszystkich chorych właśnie za pomocą zanonimizowanych badań ilościowych.

b) Sposób wykorzystania danych ma charakter badań ilościowych, dlatego w tym celu korzystamy z danych w zanonimizowanej formie.

4.3

Przesyłanie informacji handlowej

Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie informacji handlowej, treści te są wysyłane np. w formie newsletterów lub notyfikacji w aplikacji. Subskrypcję można odwołać, wysyłając prośbę na adres e-mail app@cfhero.cz.

5. Dostęp do danych i ich zabezpieczenie

5.1

Użytkownik przyjmuje do świadomości, że aplikacja CF Hero jest obsługiwana przez serwery mieszczące się centrum hostingu i dostawca usług hostingowych Google Inc. uczestniczy w przetwarzaniu danych osobowych.

5.2

Administrator ma prawo również bez uprzedniej zgody Użytkownika włączyć do procesu przetwarzania danych osobowych kolejnego dostawcę usług hostingowych, chmurowych lub innych jako tzw. kolejnego przetwórcę, ewentualnie do zastąpienia spółki Google Inc., a.s. innym dostawcą.

5.3

Miejscem przetwarzania danych osobowych są przede wszystkim państwa członkowskie Unii Europejskiej.

5.4

Okres przetwarzania danych osobowych ustala się na czas określony, tj. do zakończenia stosunku umownego poprzez odinstalowanie aplikacji CF Hero.

6. Prawa Użytkowników i dostęp Użytkowników do danych osobowych

6.1

Każdy Użytkownik aplikacji ma prawo dostępu do własnych danych osobowych. Jeżeli Użytkownik jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej w wieku poniżej 16 lat, prawo dostępu do jego danych osobowych przysługuje również jego opiekunowi prawnemu.

6.2

Użytkownik aplikacji lub jego opiekun prawny w przypadku opisanym w punkcie 2.3 ma prawo do sprostowania danych osobowych. Z prawa tego może skorzystać za pośrednictwem wysłania prośby na adres e-mail app@cfhero.cz.

6.3

Każdy Użytkownik ma prawo żądania usunięcia wszystkich danych osobowych. Z prawa tego Użytkownik lub jego opiekun prawny w przypadku opisanym w punkcie 2.3 może skorzystać za pośrednictwem wysłania prośby na adres e-mail app@cfhero.cz. Administrator zobowiązuje się do bezzwłocznego usunięcia wszystkich zapisów dotyczących Użytkownika i zebranych w trakcie używania aplikacji CF Hero.

7. Przepisy końcowe

7.1

Wszystkie stosunki prawne powstające w związku z przetwarzaniem danych osobowych podlegają prawu czeskiemu bez względu na miejsce realizacji dostępu do tych danych. Do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w związku z ochroną prywatności właściwe są sądy czeskie i polskie.

7.2

Użytkownicy, którzy za pośrednictwem formularzu zamówienia udostępnią swoje dane osobowe w celu zawarcia umowy z Administratorem lub wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wykonują to dobrowolnie i we własnym imieniu, przy czym Administrator w żaden sposób nie kieruje ich działaniem.

7.3

Administrator może zmieniać lub uzupełniać brzmienie Zasad. Aktualną wersję Zasad za każdym razem udostępni w aplikacji, łatwo dostępnej dla każdego Użytkownika. Jeżeli Użytkownik po otrzymaniu nowej wersji Zasad nadal korzysta z aplikacji, za pośrednictwem jej aktywnego używania wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z tą zaktualizowaną wersją. W razie pytań lub w przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody, wystarczy skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail app@cfhero.cz.

7.4

Niniejsze Zasady ochrony danych osobowych i informacje o przetwarzaniu danych osobowych obowiązują od 24 lutego 2021 r.
CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou- obrázek sekce "Komiks store"

Jak się z nami skontaktować

Jakiekolwiek pytania dotyczące administracji i korzystania z danych możesz wysłać na:

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - oblouk "Kyslika"

Kliknutím na tlačítko “Akceptovat a zavřít” nebo dalším používáním této webové stránky souhlasíte s využíváním souborů cookies a předáním údajů o Vaší aktivitě na tomto webu. Tyto údaje jsou využívány za účelem personalizace obsahu a zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a ostatních webech.

Jak zostać partnerem projektu CF Hero?

Nasi partnerzy to stowarzyszenia pacjentów, programy akceleracyjne, fundacje sektora non-profit, fundacje firmowe i firmy.

Jeżeli chcesz zostać partnerem, wyślij uzupełniony formularz i będziemy szukać odpowiedniej formy współpracy.

Skontaktujemy się z Tobą.

Bardzo dziękujemy! Zespół CF Hero.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Chcesz pomóc
CF Hero?

Jesteś we właściwym miejscu. Wybierz jeden ze sposobów, w jaki chcesz pomóc i wyślij formularz.
Skontaktujemy się z Państwem.
Dziękujemy bardzo, zespole CF Hero.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Czy chcesz współpracować?

Jesteś we właściwym miejscu. Wybierz jeden ze sposobów współpracy i wyślij formularz.
Skontaktujemy się z Państwem.
Dziękujemy bardzo, zespole CF Hero.

CF Hero - mobilní aplikace pomáhající zlepšit život lidem s cystickou fibrózou - obrazek "Kyslika"

Kuba

„Sensowna i znacząca praca zawsze była dla mnie podstawą. Tutaj łączy się świetny zespół z możliwością brania udziału w jednym z pierwszych projektów w telemedycynie i – co jest najważniejsze – z pracą nad projektem, który dąży do przedłużenia życia osób z mukowiscydozą.

W projekcie CF Hero znalazłem to wszystko.”

Edita

„Do zespołu dołączyłam w połowie 2019 roku, kiedy rozważałam, w jakim kierunku miałaby zmierzać moja kariera. Moi koledzy już od dawna zajmowali się pomocą chorym i ja z przyjemnością wybrałam to samo, ponieważ uwielbiam pożyteczne i pomocne projekty. Dla CF Hero poszukuję i weryfikuję zarówno źródła finansów, jak i kapitał ludzki.”